Category پزشکی

رسیدن به عملکرد مانومتر اکسیژن با مانومتر ساده و فشار سنج ها

یک فشار سنج ساده با پر کردن جزئی از لوله پلاستیکی شفاف با یک مایع رنگی ساخته می شود تا سطح مایعات به راحتی مشاهده شود. سپس لوله به شکل U خم شده و در حالت عمودی ثابت می شود. سطح سیال در دو ستون عمودی باید در این مرحله مساوی باشد ، زیرا در حال حاضر در معرض همان فشار قرار دارند. بنابراین این سطح به عنوان نقطه صفر مانومتر مشخص و مشخص می شود.

برای ساخت یک فشار سنج لوله U ، به یک لوله پلاستیکی شفاف نیاز دارد که به شکل U بر روی تخته ای مشخص شده است که دارای مقیاس فارغ التحصیل است...

Read More